Uzávěrka učitele

Tento formulář slouží k uzavírání hodnocení předmětů za zvolené období (1. pololetí/2. poletí případně čtvrtletí), které daný učitel vyučuje. Na formulář přistoupíme prostřednictvím menu Hodnocení - Uzávěrky - Uzávěrka Učitele.

Zobrazení záznamů na formuláři se odvíjí od zadaných úvazků učitele pro zvolené období, předmět a třídu na formuláři Úvazky učitele. Pro zobrazení záznamů tedy omezíme výběr kritérií na Období, Předmět, Učitele a Třídu a stiskneme tlačítko Zobrazit úvazky:

 

Obr. Úvodní nastavení filtru pro zobrazení uzávěrek dle zadaných kritérií

clip1741

 

Obr. formulář Uzávěrka učitele  se zobrazením uzávěrky v předmětu Biologie pro třídu IX.A

clip1740

Obr. Detail formuláře Uzávěrky učitele pro zadání sloužící pro zadání úvazků

clip1739

 

Popis údajů na formuláři Uzávěrka učitele

Název

Popis funkčnosti

Období

Výběr období, pro které požadujete provést uzávěrku předmětu (1. pololetí/2. pololetí případně čtvrtletí). Provedení čtvrtletní uzávěrky je ovlivněno nastavením parametru aplikace s nazvem "Čtvrtletní hodnocení".    V případě, že je nastaven na hodnotu "Ano", nabízí se na výběru období i čtvrtletí.

Učitel

Výběr učitele (nabízí se všichni učitelé ve stavu "aktivní" s rolí "Učitel").

Předmět

Výběr předmětu (odpovídá úvazkům učitele zadaným na formuláři Úvazky učitelů)

Zobrazit žáky/studenty

nabízí možnosti volby z příznaků:

"všechny" - zobrazí všechny žáky/studenty bez ohledu na stav jejich uzávěrky

"pouze neuložené" - zobrazí pouze žáky/studenty s neuloženou uzávěrkou učitele

"pouze nepotvrzené" - zobrazí pouze žáky/studentky  s nepotvrzenou uzávěrkou učitele.

Přepočítat navrhované hodnoty k datu

Slouží k nastavení data k jakému požadujeme přepočítat uzávěrku. V případě, že požadujeme zahrnout do navrhovaného hodnocení známky udělené např. do 30.3. a to bez ohledu na uzávěrku klasifikace. Nastavíme v tomto poli datum 30.3.

Žák/student


Návrh hodnocení

Navrhované hodnocení systémem na základě průběžné klasifikace. Hodnota "Uz." a "Uv."(uznání v předmětu a uvolnění z předmětu) se předvyplní na základě zaevidovaných údajů na formuláři Poznámky k průběhu vzdělávání.

St. známka

Sloupec "Státní známka" obsahuje rozbalovací seznam, který můžeme použít pro zadání známky ze stupnice hodnocení (případně volbu "uvolněn", "nehodnocen", "uznáno". Pokud s navrhovanou známkou nesouhlasíme, nebo pokud nepoužíváme průběžnou klasifikaci.

Závěrečné slovní hodnocení

V případě, že je žák hodnocen slovně, zobrazuje se zde text slovního hodnocení.

Poř.

Hodnota ve sloupci vyjadřuje pořadí žáka/studenta v rámci dané skupiny v době uzavírání známky. Hodnota v tomto sloupci se přepočítává až po stisku tlačítka Potvrdit klasifikaci pouze u žáků/studentů, kteří nejsou potvrzení (viz níže).

Stav

Zobrazuje aktuální stav uzávěrky příslušného žáka/studenta. Stav může nabývat jedné z těchto hodnot: neuloženo - v případě, že žák/student nemá ještě uloženou žádnou uzávěrku, nepotvrzeno - pokud má žák/student uloženou uzávěrku, ale není potvrzena, potvrzeno - v případě, že je uzávěrka uložená a zároveň potvrzená.

Popis tlačítek na formuláři Uzávěrka učitele

Název tlačítka

Popis funkčnosti

Zobrazit úvazky

Zobrazí úvazky učitele dle zadaných kritérií

Přepočítat

Přepočítá navrhované hodnocení k zadanému datu v poli "Přepočítat navrhované hodnoty k datu"

Kopírovat známku všem

Nakopíruje hromadně zadané hodnocení u žáka všem žákům/studentům

Přečíst hodnocení

Prostřednictvím zvukového záznamu přehraje zadané hodnocení. Usnaďnuje např. kontrolu zadaného hodnocení.

Uložit klasifikaci

Uloží hodnocení na formuláři Uzávěrka učitele.

Potvrdit klasifikaci

Potvrdí zadanou klasifikaci na formuláři Uzávěrka učitele.

Odpotvrdit vybrané

Odpotvrdí vybrané záznamy na formuláři Uzávěrka učitele. Výběr záznamů provádíme kliknutím vedle tlačítka s okem. Vybrané záznamy jsou podbarveny modře viz. obrázek. Tlačítko "Odpotvrdit vybrané" (vidí pouze osoba s rolí administrátor, ostatním uživatelům je tlačítko skryto).

clip1742

Smazat vybrané

Smaže vybrané záznamy na formuláři Uzávěrka učitele. Po stisku tlačítka se provede smazání pouze nepotvrzených uzávěrek. Uzávěrky, které jsou již potvrzené, nelze smazat, dokud je administrátor neodpotvrdí.

Zpět na výběr úvazku

Vrátí zpět na filtru pro zadání vstupních zobrazení uzávěrky učitele.

clip1632

Tlačítko provede přesun doporučené známky ze sloupce "Návrh hodn." do sloupce "St. zn." (Státní známka). Pokud klikneme na ikonu clip1633 v záhlaví sloupce, přesunou se doporučené známky ze sloupce "Návrh hodn." do sloupce "St. zn." (Státní známka). Pokud klikneme na tuto ikonu v konkrétním řádku, přesune se pouze příslušný záznam.

V případě přesunutí volby "Uznáno" se současně s hodnocením zobrazí v poli Slovní hodnocení i doložka, a to za předpokladu, že je vyplněna na "Poznámka ke vzdělávání žáka/studenta"

clip1635

Sloupec, ve kterém jsou ikonky  , informuje ve formě tooltipu o tom, kdo a kdy záznam vložil, upravil a jaká byla navrhovaná známka v době uložení uzávěrky. Sloupec "Poř." obsahuje pořadí žáka/studenta v rámci dané skupiny v době uzavírání známky. Hodnota v tomto sloupci se přepočítává až po stisku tlačítka Potvrdit klasifikaci pouze u žáků/studentů, kteří nejsou potvrzení (viz níže).

clip1634

Tlačítko zobrazí detail uzávěrky žáka/studenta, ve kterém nalezneme podrobněji rozepsané údaje z tabulky hromadných uzávěrek, viz obrázek. Mezi žáky/studenty příslušné třídy se můžeme přesouvat tlačítky se symbolem šipky, nebo si můžeme vybrat jakéhokoliv žáka/studenta prostřednictvím rozbalovacího seznamu. V tabulce se také nachází přehled průběžné klasifikace, která je přínosná v uzavírání celé klasifikace.

 

Obr. Detail uzávěrky žáka/studenta s polem pro zadání Závěrečného slovního hodnocení.

clip1636

 

Položka "Návrh hodnocení" obsahuje hodnocení navrhované systémem na základě průběžné klasifikace a pořadí žáka/studenta v rámci skupiny v úvazku. Pod ním vybíráme státní známku včetně položek "Uznáno", "Nehodnocen", "Neklasifikován" a "Uvolněn". Jako u hromadné uzávěrky je i zde možnost zadat "Závěrečné slovní hodnocení". Tlačítka ve spodní části formuláře fungují podobně jako na předchozím formuláři.

Legislativa popisující stupně hodnocení:

Pro hodnocení předmětů jsou od 1. 9. 2006 platné stupně:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný

uvolněn(a)

nehodnocen(a)

hodnocen(a) slovně

prospěl (Hodnota "prospěl" je přípustná pro hodnocení žáků konající závěrečnou či maturitní zkoušku ve druhém pololetí 2019/2020  - viz. Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

 

V případě, že žákovi zadáme stav uzávěrky předmětu "Uznáno", je potřeba do kolonky "Slovní hodnocení" zadat, na základě čeho byl tento předmět uznán. Tento text je pak vytištěn na zadní straně vysvědčení v kolonce "Uznané vzdělávání".