Uzávěrka

Název parametru

Popis parametru

Čtvrtletní hodnocení

Po nastavení parametru na hodnotu "Ano" bude učitelům zpřístupněno zadávání čtvrtletního hodnocení na formuláři "Uzávěrka učitele", kde budou v rolovacím seznamu "Období", zobrazená i příslušná čtvrtletí.

Maximální povolená změna procent (nepovinný)

Číselná hodnota parametru určuje, o kolik procent může učitel v uzávěrce změnit celkové hodnocení žáka/studenta oproti váženému průměru, vypočtenému aplikací Škola Online z jednotlivých hodnocení. Příklad: při hodnotě parametru 15 nelze v uzávěrce snížit celkové hodnocení žáka/studenta z 85 na 65 procent.

Maximální povolená změna známky (nepovinný)

Číselná hodnota parametru určuje, o kolik stupňů může učitel v uzávěrce změnit celkovou známku žáka/studenta oproti váženému průměru, vypočtenému aplikací Škola Online z jednotlivých hodnocení. Příklad: při hodnotě parametru 1 nelze v uzávěrce snížit celkové hodnocení žáka/studenta ze známky 2 na známku 4.

Nastavit slovní hodnocení v uzávěrce pro uvolněné žáky

Pokud je hodnota parametru nastavena na "Ano" a pro žáka/studenta existuje nejnovější poznámka ke vzdělávání s typem "uvolnění z výuky", pak s předvyplněním navrhovaného hodnocení je nastaveno i slovní hodnocení dle textu poznámky ke vzdělávání s typem "uvolnění z výuky".

Používat nepotvrzenou uzávěrku

Tento parametr určuje, zda lze ukládat Uzávěrku učitele/Uzávěrku třídního také ve stavu nepotvrzeno.

Používat potvrzení na detailu žáka/studenta

Volba parametru "ANO" umožní potvrdit uzávěrku hodnocení žáka/studenta i na detailní kartě hodnocení žáka/studenta prostřednictvím tlačítka "Uložit a potvrdit uzávěrku". Při volbě "NE" se ikona nezobrazí. Potvrzení uzávěrky hodnocení tak bude možné provádět jen na přehledu hodnocení celé třídy tlačítkem "Potvrdit klasifikaci".

Povinnost vyplnění hodnocení přístupu

Pokud je parametr "Umožnit hodnotit přístup" nastaven na hodnotu "ano", pak lze tímto parametrem stanovit, zdali je v uzávěrce předmětu (formuláře "Uzávěrka předmětu" a "Uzávěrka žáka/studenta“) při potvrzování záznamů vyžadována hodnota v poli "Přístup". Pokud je parametr nastaven na hodnotu "ano", pak je při potvrzování záznamů s uzávěrkou předmětu, které mají zadáno číselné nebo slovní hodnocení, hlídáno a vyžadováno zadání hodnoty do pole "Přístup". Bez této hodnoty pak nelze záznam potvrdit. Pokud je parametr nastaven na hodnotu "ne", pak není při potvrzování záznamů s uzávěrkou předmětu, hlídáno a vyžadováno zadání hodnoty do pole "Přístup". Pokud je parametr "Umožnit hodnotit přístup" nastaven na hodnotu "ne", pak nastavení tohoto parametru nemá žádný význam. Stejně tak pokud je u daného záznamu v uzávěrce předmětu nastaveno jiné než číselné nebo slovní hodnocení (např. stav "uznáno", "uvolněn(a)", "nehodnocen(a)" apod.), pak nemá tento parametr rovněž význam, jelikož při těchto hodnotách hodnocení není pole "přístup" nikdy povinné. Parametr má vliv pouze na potvrzování záznamů s uzávěrkami předmětů, nikoli na jejich průběžné ukládání.

Povolit zadávání celkového hodnocení, i když nejsou všechny uzávěrky předmětů

Povolí zadat celkové hodnocení na formuláři "Uzávěrka třídního", i když nejsou zadány uzávěrky všech předmětů žáka/studenta.

Umožnit hodnotit přístup

Pokud je hodnota parametru nastavena na "Ano", je v rámci uzávěrky učitele možné zadávat nejen hodnocení znalostí, ale i hodnocení přístupu.

Umožnit všem učitelům zakládání komisionálních zkoušek

Pokud je parametr nastavený na hodnotu „Ano“, může komisionální zkoušky evidovat libovolný uživatel s přístupem k formuláři. Libovolný uživatel tak může přepisovat i uzávěrku učitele a třídního učitele.

Umožnit výpočet absence přes hranice období

Pokud je parametr nastavený na hodnotu "Ano", umožňuje formulář "Uzávěrka třídního učitele" napočítávat absenci učitele i přes hranice období v rámci stejného školního roku.

Způsob uzavírání absence

Parametr ovlivňuje způsob zadávání absence na uzávěrce třídního učitele. Na tomto formuláři je pak možné zadávat celkovou a z toho neomluvenou absenci (vhodné pro SŠ a KON), nebo omluvenou a neomluvenou absenci (doporučeno pro ZŠ). Parametr je vhodné používat především s ohledem na způsob uvádění absence na vysvědčení, kde je přístup odlišný podle typu školy.