Úvazky učitelů

Pokud máme zadané předměty, aprobace učitelů a dělení tříd, můžeme přistoupit k definici úvazků jednotlivých učitelů. Úvazkem učitele se v aplikaci Škola OnLine rozumí vazba mezi učitelem, předmětem, žáky/studenty (třídou) a učebnou. Úvazek tedy definuje, který předmět vyučuje učitel, v jaké třídě a ve které učebně. Na základě úvazků se následně sestavuje rozvrh. Na definici úvazků se dostaneme odkazem Rozvrh a suplování - Rozvrh - Úvazky učitelů.

Upozornění: v případě, že máme parametr aplikace "Použít rozvrh" nastavený na hodnotu "NE", nebude se tento formulář zobrazovat, tj. nebudeme mít možnost vytvořit rozvrh v aplikaci Škola OnLine.

 

Formulář může vypadat po zobrazení např. takto. Zobrazení záznamů na záložce Úvazky podléhá nastavení filtru v horní části formuláře. V našem případě je na obrázku znázorněno zobrazení úvazků učitele Adámková, ve verzi rozvrhu 1 v období 1. pololetí.

clip1546

Zobrazování/nezobrazování sloupce s názvem "Typ" je ovlivněno nastavením parametru aplikace "Docházka - Možnost zadávání absence v teorii a praxi zvlášť". Typ označený velkým písmenem "T" znamená teorii, písmenem "P" praxi.

Pro zadání nového úvazku slouží tlačítko "Nový úvazek":

clip1547

V definici úvazku nejprve zadáme učitele. Vpravo ze seznamu Učitelů vybereme požadovaného učitele a přiřadíme jej k úvazku stiskem tlačítka clip0223. Poté se daný učitel objeví na levé straně. Tímto způsobem je možné k jednomu úvazku přiřadit více učitelů najednou. Odebrání učitele z výběru lze provést kliknutím na červený křížek (clip0224).

Po výběru učitele zvolíme předmět, kterého se úvazek týká, ze seznamu "Předmět". Poté přiřadíme k úvazku žáky/studenty (třídy, skupiny, semináře).

Poznámka: V případě, že se Vám u zvoleného učitele nenabízí ve výběrovém seznamu žádný předmět, tento učitel nemá přidělené aprobace na formuláři „Aprobace učitelů“.

V části formuláře nazvaném "Třída" se nachází řádek pro přiřazení celých tříd nebo jednotlivých žáků/studentů k úvazku. K tomu je určena dvojice výběrových seznamů v pravé části řádku. V prvním seznamu vybereme třídu, které se výběr žáků/studentů týká. Pomocí druhého seznamu lze upřesnit množinu vybraných žáků/studentů. Pokud chceme přiřadit všechny žáky/studenty dané třídy, vybereme v tomto seznamu hodnotu "celá třída". Pokud chceme k úvazku přiřadit již dříve definovanou skupinu žáků/studentů (viz. kapitola Dělení třídy), vybereme v seznamu příslušný název skupiny, např. "5. A - Chlapci". Jestliže chceme provést výběr na úrovni jednotlivých žáků/studentů, vybereme do druhého seznamu hodnotu "seminář".

Přiřazení vybrané třídy (skupiny, semináře) k úvazku provedeme tlačítkem clip0225. Po přiřazení dané třídy k úvazku se třída zobrazí na levé straně, odkud ji lze odebrat opět kliknutím na tlačítko clip0226. Pokud se k úvazku přiřadí třída, která má u sebe uvedenou hodnotu "seminář", zobrazí se u dané třídy tlačítko clip0227. Stiskem tohoto tlačítka se formulář pro zadávání úvazku rozšíří o možnost přiřazení konkrétních studentů dané třídy k úvazku:

clip1548

Upozornění: V případě, že žák zahájí vzdělávání na Vaší škole v průběhu školního roku, nezapomene jej zařadit do skupin v rámci třídy (návod nalezneme v kapitoleDělení třídy)

Po přiřazení žáků/studentů je třeba specifikovat vlastnosti úvazku, jakými jsou např. Počet za týden (množství hodin daného předmětu za týden, délka výuky - 1, 2 hodiny atd.), Cyklus (týdenní) a zaškrtávátko "Platná celé období" (časová platnost úvazku v rámci pololetí). Úvazek může být platný po celé období (výchozí nastavení formuláře) nebo lze po odškrtnutí příznaku "Platný celé období" zadat data, odkdy dokdy bude úvazek platit (např. chceme-li zadat úvazek pravidelného semináře trvajícího pouze od 1.3 do 31.3.). Počet přespočetných hodin udává dotaci hodin, kterou má daný učitel nad svůj standardní úvazek.

Jako poslední přiřadíme k úvazku Učebnu. Vybereme ji z rolovacího seznamu a stiskneme tlačítko pro zařazení do úvazku (clip0229).

Po zadání všech vlastností uložíme úvazek pomocí tlačítka "Uložit". V případě, že chceme pokračovat v zadávání nového úvazku, stiskneme tlačítko "Uložit a nový", pokud budeme používat hodnoty, které jsme zadali v předchozím úvazku, i pro další zadávaný úvazek, stiskneme tlačítko "Uložit a nový podobný". Nechceme-li zadaný úvazek ukládat, stiskneme pouze tlačítko "Zpět" pro návrat na seznam úvazků bez uložení.

 

POZNÁMKA: Nastavení výuky, která probíhá v cyklech (např. 1x 14 dní) je blíže popsáno v kapitole Cyklovaná výuka - tvorba rozvrhu a změna cyklu.