GDPR

Modul GDPR slouží k elektronické evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů žáků/rodičů/zaměstnanců. Jedná se tedy o alternativu papírové evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů, která vyžaduje vždy vytvoření dokumentu v textové podobě, jeho vytištění, předání k podpisu příslušné osobě a jeho fyzickou evidenci na příslušném místě za účelem jejího případného dohledání.

Všechny tyto kroky lze provést poměrně snadno prostřednictvím modulu GDPR a mít v každém okamžiku rychle dostupnou informaci o stavu konkrétního souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich kompletní evidenci.

Modul GDPR nalezneme v menu Ostatní moduly.

 

Tento modul umožňuje:

škole nadefinovat seznam osobních údajů pro účely jejich zpracování s možností evidencí doby na jakou je tento souhlas poskytnut (např. 1 měsíc, 1 rok apod.). Postup pro nadefinování souhlasů naleznete v kapitole Definice souhlasů

škole snadný přístup k seznamu souhlasů s informacemi, zda byl souhlas udělení či neudělen a to prostřednictvím formuláře Udělené souhlasy

rodičům/žákům/zaměstnancům přístup k zobrazení seznamu osobních údajů k udělení souhlasu/nesouhlasu za účelem kontroly či případně změny viz. kapitola Souhlasy se zpracování osobních údajů)