Definice souhlasů

Elektronická evidence Definice souhlasů má v podstatě nahrazovat papírové vytvoření konkrétního souhlasu se zpracováním osobního údaje žáka/zákonného zástupce či zaměstnace v textové podobě, jeho vytištění a následné předání k odsouhlasení uživateli, kterému je dokument určen (viz. kapitola Přidělení souhlasu).

Na formuláři Definice souhlasů tedy zakládáme souhlasy, které požadujeme vytvořit a následně přidělit žákům/zákonným zástupcům/zaměstnancům školy. Formulář je přístupný v menu Ostatní moduly - GDPR. Přístupný je všem uživatelům s administrátorským oprávněním.

Po vstupu na tomto formulář dojde k zobrazení přehledu již vytvořených souhlasů s informacemi Název souhlasu/Popis souhlasu/Datum publikace a tlačítkem "Přidělit" prostřednictvím kterého máme možnost přidelit příslušný souhlas tomu, pro koho je určen žákům/zákonným zástupcům/zaměstnancům.

 

Obr. Formulář Definice souhlasů se seznamem evidovaných souhlasů

clip2043

 

Popis údajů na formuláři

 

Zobrazovaný údaj

Popis údaje

Interní název souhlasu

Název souhlasu zadaný na formuláři Definice souhlasů

Popis souhlasu

Stručný popis souhlasu nejlépe s uvedením účelu, pro který je souhlas poskytnut

Datum publikace

Datum, kdy byla definice souhlasu vytvořena

 

Popis tlačítek na formuláři

 

Název tlačítka

Popis funkčnosti

clip2044

tlačítko pro přidělení vybraného souhlasu uživatelům (žákům/zákonným zástupcům/zaměstnacům)

clip2045


clip2046

tlačítko umožňuje vytvoření nové definice souhlasu

clip2047

tlačítko umožňuje kopírovat vybranou definici souhlasu

clip2048

tlačítko umožňuje smazat vybrané definice souhlasů

clip2049

Filtrování záznamů dle zadaných kritérií. Vyhledání souhlasu pomocí Názvu, Popisu či Data publikace

clip2050

Otevře nové okno aplikace, ve kterém je možno označit požadované položky pro export do Excelu

clip2051

Otevře soubor MS Excel s vyexportovanými položkami

clip2052

Umožní vygenerovat tiskový výstup za předpokladu, že je pro tento formulář dostupná tisková sestava

 

Příklad:  Vytvoření Definice souhlasu k osobnímu údaji žáka/studenta

Následující situace popisuje postup jak na elektronickou evidenci souhlasu ke zpracování osobního údaje Fotografie žáka/studenta prostřednictvím modulu GDPR.

1. Vytvoření nové definice souhlasu

Nejprve musíme pojmenovat nový souhlas respektive označit jej názvem a popsat k jakému účelu slouží případně zadat datum, od kterého má souhlas platit. Použijeme pro tyto účely tlačítko Vytvořit novou definici souhlasu na formuláři Definice souhlasů.

 

Obr. Založení definice souhlasu

clip2053

 

2. Vytvoření nového osobního údaje v souhlasu

Ke každé definici souhlasu náleží osobní údaje, kterých se souhlas týká s uvedením účelu zpracování. Po uložení definice klikneme tedy na tlačítko Vytvořit nový osobní údaj v souhlasu. V případě, že osobní údaj typu fotografie požadujeme zpracovávat k více účelům, je zapotřebí pro každý účel vytvořit nový osobní údaj s jeho účelem zpracování, který tak má možnost zákonný zástupce/žák odsouhlasit jednotlivě. Např. jeden osobní údaj pro účel zveřejnění na webových stránkách školy a druhý pro účely zveřejnění ve školní publikaci atd.

Obr. Založení nového osobního údaje v souhlasu

clip2054

 

 

Dalším příkladem je situace, kdy požadujeme odsouhlasit zveřejnění jména a příjmení, data narození, trvalého bydliště a třídy žáka za účelem pořádání celostátní soutěže v matematice. V takovém případě, budeme musit v rámci tohoto souhlasu založit všechny osobní údaje, které požadujeme odsouhlasit. Zákonný zástupce/žák má pak možnost odsouhlasit jednotlivé osobní údaje zvlášť (tj. některému osobnímu údaje souhlasi udělit a jinému naopak neudělit).

 

3. Přidělení souhlasu

Přidělení vytvořeného souhlasu na žáka/studenta je popsáno v kapitole Přidělení souhlasu.

 

Obr. Detail formuláře Definice souhlasu s nově založeným souhlasem a osobním údajem.

clip2065

 

Popis tlačítek na formuláři

 

Název tlačítka

Popis funkčnosti

Vytvořit nový osobní údaj v souhlasu

Zobrazí formulář pro zaevidování nového osobního údaje v rámci nadefinovaného souhlasu v případě, že souhlas již není přidělen uživateli.

Zkopírovat existující osobní údaj

Vytvoří kopii existujícího osobního údaje v rámci souhlasu za účelem vytvoření obdobného souhlasu

Smazat vybrané osobní údaje

Smaže vybrané osobní údaje zaevidované v souhlasu v případě, že daný souhlas není již přidělen uživateli.

 

Popis údajů na formuláři

 

Zobrazovaný údaj

Popis údaje

Osobní údaj

Název osobního údaje (např. Fotografie nebo Jméno a příjmení žáka)

Účel zpracování

Účel zveřejnění osobního údaje např. zveřejnění na školním webu, informační tabuli ve třídě apod.

Následek nesouhlasu

Jedná se o nepovinné pole s možností zadání případného následku při neudělení souhlasu se zpracováním                      

Doba poskytnutí souhlasu

zadáme počet let/měsíců na jakou je souhlas poskytnut např. 1 rok