Uzávěrky žáka/studenta

Tento formulář umožňuje zadat uzávěrku, u které není vytvořen úvazek. Zároveň se zde zobrazují všechna hodnocení žáka v předmětu zadaná na formuláři Uzávěrka učitele pro dané období (1. nebo 2. pololetí) Dostaneme se na něj odkazem Hodnocení - Uzávěrky - Uzávěrky žáka/studenta:

HODNOC~1_img73

Daný výpis si omezíme na základě Období, Učitele (seznam aktivních třídních učitelů; pokud je učitel v některé třídě zástupcem, pak se zobrazí i zaškrtávátko "Nabízet i třídy, kde jsem zástupcem"; pokud vybereme učitele, který je třídním učitelem a zároveň i zástupcem, pak bude zaškrtávátko ve výchozím stavu odškrtnuto), Třídy, Žáka/studenta (dotahují se žáci/studenti, kteří byli v dané třídě alespoň jeden den v zadaném období roku). Po stisku tlačítka Zobrazit se zobrazí následující stránka:

HODNOC~1_img74

Zobrazí se uzávěrky všech předmětů bez ohledu na vazbu na úvazek. Tabulka obsahuje tyto hodnoty: Předmět (Zkratka), Proc. (sloupec se objeví pouze v případě, že je parametr aplikace s názvem "Jak počítat průměry a uzavírat hodnocení" nastaven na hodnotu "V procentech"; lze editovat pouze v případě, že je uzávěrka nepotvrzená), St.zn. (státní známka; lze ji editovat pouze v případě, že je uzávěrka nepotvrzená), Závěrečné slovní hodnocení (lze editovat pouze v případě, že je uzávěrka nepotvrzená; pokud je zadáno slovní hodnocení, ale není ještě zadána státní známka, vybere se položka Slovní hodnocení), sloupec s ikonou HODNOC~1_img62 (zobrazují se pouze položky "Vložil" a "Upravil").

Do pole St. známka lze vybrat pouze následující hodnoty z číselníku:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný

uvolněn(a)

nehodnocen(a)

hodnocen(a) slovně

prospěl (Hodnota "prospěl" je přípustná pro hodnocení žáků konající závěrečnou či maturitní zkoušku ve druhém pololetí 2019/2020  - viz. Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

Pod tabulkou se nacházejí následující tlačítka: "Nový záznam" (přidá se nový řádek, viz obrázek), "Uložit klasifikaci" (provádí kontrolu změněných údajů a ukládá všechny změny provedené v tabulce), "Potvrdit klasifikaci" (musí být zadána i státní známka), "Odpotvrdit vybrané" (viditelné pouze pro uživatele s rolí administrátor), "Smazat vybrané" (umožňuje smazat nepotvrzené uzávěrky).

Uzávěrky bez úvazku se zobrazují i na Přehledu studenta. Pokud je uzávěrka bez úvazku z určitého předmětu zadána alespoň u jednoho žáka/studenta třídy, pak se předmět zobrazí na formuláři Definice vysvědčení i pro celou třídu.