Hodnocení

Název parametru

Popis parametru

Jak počítat průměry a uzavírat hodnocení

Parametr udává, v čem se zobrazují dílčí průměry na výpisech hodnocení (formuláře "Hodnocení žáka/studenta", "Hodnocení v předmětu" a "Hodnocení ve třídě") a v čem se uzavírá hodnocení žáků/studentů (Ve známkách, V procentech).

Kontrolovat shodnost tématu při zadávání hodnocení

Možnost vypnout validátor kontrolující shodnost tématu při zadávání hodnocení přes kalendář nebo pomocí formuláře "Nové hodnocení".

Povinnost vyplnění tématu při zadávání hodnocení

Při volbě parametru "ANO" musí učitel v rámci každého zadávání hodnocení uvést i téma hodnoceného učiva. Položka "Téma" se v takovém případě objeví na formuláři "Nové hodnocení" symbolem "*" a bez jeho vyplnění nedovolí aplikace uživateli toto hodnocení uložit. Při volbě parametru "NE" zadání tématu není povinné.

Přidat e-mail učitele na detail hodnocení

Parametr určuje, zda se jméno učitele na detailu konkrétního hodnocení zobrazí ("ANO") nebo nezobrazí ("NE") jako odkaz, kterým lze otevřít e-mailového klienta s předvyplněnou adresou učitele. Pak lze velmi rychle odeslat učiteli reakci na toto hodnocení.

Umožnit podepisování žákovské knížky

Parametr umožňuje aktivovat funkci podepisování hodnocení v žákovské knížce. Při nastavené hodnotě „Ano“ budou moci zákonní zástupci, resp. plnoletí žáci elektronicky stvrdit, že viděli a berou na vědomí zadaná průběžná hodnocení, poznámky v třídní knize, výchovná opatření a hodnocení chování. Učitel pak uvidí, kdo hodnocení podepsal a kdy.

Umožnit zadávání hodnocení i na suplovaných hodinách

Určuje, zda může učitel přes menu nebo kalendář zadávat hodnocení na suplované hodině i v případě, že ve třídě standardně nevyučuje suplovaný předmět.

Volba zaokrouhlení

Parametr určuje počet desetinných míst, na která se budou zaokrouhlovat výsledky při vypočítávání průměru žáka/studenta a výpisu jeho hodnocení ("Hodnocení žáka/studenta", "Hodnocení v předmětu", "Hodnocení ve třídě"). Podle zvoleného počtu míst se zaokrouhlí každý krok výpočtu.

Výchozí druh hodnocení

Nastavení parametru (pomocí rolovacího menu si můžeme vybrat z přednastavených možností, např. diktát, desetiminutovka, pololetní práce) rozhoduje o tom, jaký druh se přednostně nabídne uživateli při zadávání nového hodnocení žáků/studentů. Např. při nastavení "Ústní zk." se uživateli na formuláři "Nové hodnocení" nabídne přednostně varianta "Ústní zk.". V případě jiné potřeby můžeme z rolovacího menu vybrat kteroukoli další přednastavenou možnost hodnocení.

Výpočet průměrů v předmětu

Volba parametru určuje, zda se a) průměr bude vypočítávat ze všech hodnocení žáka/studenta v předmětu (nastavení parametru "Z jednotlivých známek") nebo b) z průměrů vypočítaných podle výsledků v jednotlivých druzích hodnocení (nastavení parametru "Z průměrů druhů hodnocení"), tedy např. z průměrů při ústním zkoušení, pětiminutovkách a čtvrtletních písemných pracích. Hodnoty a) a b) mohou být rozdílné! Např. žák/student má při nastavení a) vypočtený průměr 2,26, zatímco při nastavení b) průměr 2,22, přestože jeho dílčí hodnocení se nemění.

Zobrazovat celkové průměry

Aplikace zobrazuje celkové průměry žáka/studenta ve všech výpisech hodnocení podle nastavení parametru - jen v modulu Škola OnLine, jen v modulu Žákovská nebo v obou modulech, tedy Škola OnLine i Žákovská.

Zobrazovat čtvrtletní hodnocení v žákovské

Parametr upravuje zobrazení čtvrtletního hodnocení pro žáky/studenty a zákonné zástupce (tedy můžeme zde nastavit zda zobrazovat/nezobrazovat čtvrtlení hodnocení žákům/rodičům.

Zobrazovat průběžné hodnocení

Parametr umožňuje nastavit omezení zobrazení průběžného hodnocení v menu "Hodnocení"/"Výpisy hodnocení". Pro výchozí hodnotu "Všem učitelům" je hodnocení zobrazeno všem učitelům. Pro hodnotu "Vyučujícím" je hodnocení zobrazeno jen vyučujícím daných předmětů dle úvazků. Pro hodnotu "Vyučujícím předmětu a třídním/zástupcům třídních učitelů" je hodnocení zobrazeno vyučujícím daných předmětů dle úvazků a zároveň třídním/zástupcům třídních učitelů dané třídy.

POZNÁMKA: Tento parametr je závislý na nastavení parametru "Používat rozvrh" - omezení zobrazení funguje pouze pokud je "Používat rozvrh" nastaveno na ANO.

Zobrazovat průměr/stupnici hodnocení

Podle volby parametru se průměry hodnocení zobrazují ve skutečně vypočtených hodnotách, zaokrouhlených na daný počet míst (volba "Čistý průměr"), nebo se zaokrouhlí na nejbližší odpovídající stupeň hodnocení (volba "Ve stupnici hodnocení"). Např. zatímco s volbou "Čistý průměr" bude výsledek 2,25, při nastavení "Ve stupnici hodnocení" se průměr zobrazí s hodnotou 2.

Zobrazovat průměry druhů hodnocení

Aplikace zobrazuje průměry druhů hodnocení žáka/studenta ve všech výpisech hodnocení ("Hodnocení žáka/studenta", "Hodnocení v předmětu", "Hodnocení ve třídě") přesně podle nastavení parametru - tedy jen v aplikaci Škola OnLine, jen v žákovském rozhraní aplikace Škola OnLine nebo v obou modulech současně, tedy Škola OnLine i v žákovském rozhraní aplikace.

Zobrazovat uzávěrky v Žákovské

Nastavení parametru určuje, zda se uzávěrka hodnocení žáka/studenta ukáže ("Zobrazovat") či neukáže ("Nezobrazovat") v žákovském rozhraní aplikace Škola OnLine na formuláři "Hodnocení žáka/studenta", případně zda se zobrazí jen po určitých krocích práce s uzávěrkou ("Zobrazovat jen potvrzené").

Způsob zadávání hodnocení

Parametr určuje, v jaké stupnici se zadává hodnocení žáka/studenta. Máme možnost zvolit variantu "Známky", "Známky a procenta" nebo "Procenta". Nastavení tohoto parametru je vhodné koordinovat podle praxe školy s parametrem "Uzávěrka/Výpis hodnocení - jak počítat průměry a uzavírat hodnocení", a to kvůli započítávání jednotlivých hodnocení do průměrů. Volba tohoto parametru má dopad na formuláře v menu Hodnocení ("Nové hodnocení", výpisy výsledků).