Docházka

Název parametru

Popis parametru

Možnost zadávání absence v teorii a praxi zvlášť

Parametr povoluje ("ANO") nebo zakazuje ("NE") zadávání absence zvlášť v teoretické a zvlášť v praktické části jedné vyučovací hodiny nebo bloku hodin jednoho předmětu.

Povolit omlouvání absence učitelům praktického vyučování

Tento parametr povoluje učitelům praktického vyučování zadávat do docházky na formuláři "Denní ve třídě" nejen stavy "-" (přítomen) a "/" (nepřítomen), ale i stavy "O" (omluveno) a "N" (neomluveno). Tato možnost je dostupná pouze na jeho úvazcích, které mají nasteven typ výuky na hodnotu "praxe".

Povolit omlouvání absence zákonným zástupcům zletilého žáka/studenta

Parametr povoluje nastavení na hodnotu "ANO nebo "NE". Tento parametr, v případě nastavení hodnoty na "ANO" povoluje zákonným zástupcům omlouvat absenci zletilého žáka/studenta.

Povolit všem učitelům zadávat i stavy "O" a "N" a "Š"

Nastavením tohoto parametru na hodnotu "ANO" bude umožněno učitelům, kteří nejsou třídními ve zvolené třídě, zadávat do docházky na formuláři "Denní ve třídě" nejen stavy "-" (přítomen) a "/" (nepřítomen), ale i "O" (omluveno) a "N" (neomluveno) a "Š" (nezapočtená absence - akce školy). Parametr má vliv na formuláře "Denní ve třídě", "Žáka/studenta v období" a "Denní součty ve třídě".

Při výpočtu hodin v rozvrhu brát ohled na nezapočítávanou absenci

Nastavení parametru ovlivňuje způsob výpočtu celkového počtu hodin, ve kterých měl být žák/student na výuce. Je-li nastavena hodnota "ANO", je od celkového počtu hodin v rozvrhu odečítána tzv. nezapočítávaná absence, která je způsobena např. účastí žáka/studenta na školní akci.

Výchozí stav pro zadávání absence

Nastavením parametru se určí základní hodnota, kterou aplikace učiteli nabídne při zadávání docházky do formulářů "Denní ve třídě" a "Studenta v období". Např. pokud v rolovacím menu vybereme stav "/" (nepřítomen), při zadávání docházky se učiteli po výběru nepřítomného žáka/studenta automaticky nabídne v příslušném poli stav "/".

Zahrnovat nezapočítávanou absenci (Š) do celkové absence

V případě nastavení parametru na hodnotu „ANO“ se do celkové absence započítává docházka se stavy nevyhodnocená – „/“, omluvená - „O“, neomluvená – „N“, i nezapočítávaná – „Š“. V případě nastavení na hodnotu „NE“ není při výpočtu uvažována nezapočítávaná absence. Tento parametr neovlivňuje výpočet absence na vysvědčení a výpis třídní knihy (zde se vždy uvažuje docházka pouze bez nezapočítávané absence). Tento parametr má vliv na formuláře "Absence v předmětu", "Absence ve třídách" a na ostatní formuláře z Výpisu docházky.

Zapisovat docházku žáků do TK po třídách

Parametr ovlivňuje chování formuláře pro zápis do třídní knihy. Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, bude seznam žáků, kterým je zapisována absence, omezován vždy na zvolenou třídu. Při nastavení na hodnotu Ne pak bude umožněn zápis absence přes všechn žáky přítomné na dané vyučovací hodině bez ohledu na třídu.